NEWS

"Ukraino, nie zostawimy Cię w potrzebie!"

03 Mar 2022

Wspieraj i udostępniaj - największą ogólnopolską zbiórkę na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie!

read more

EVENTS

FIND A DOCTOR


NEWS

Apr 29, 2016

Stowarzyszenie lekarzy Medicus rok temu wznowiło swoją działalność...

Stowarzyszenie lekarzy Medicus rok temu wznowiło swoją działalność, która widoczna jest nie tylko wśród lekarzy i pacjentów, ale też wśród organizacji polonijnych. Na walnym zebraniu tej organizacji, w uznaniu dla osiągnięć i pracy dotychczasowego zarządu, przedłużono mu kadencję.

Na zdjęciu po prawej: członkowie zarządu, od lewej: dr Dariusz Konopka (prezes), dr Anna Pyz (skarbnik), dr Jolanta Sykora-Sygnarowicz (przedstawiciel Medicusa na Long Island), dr Sara Nasiek (sekretarz), dr Dariusz Nowak (wiceprezes). Foto: ARCHIWUM MEDICUSA

Prezesem Medicusa jest dr Dariusz Konopka, wiceprezesem dr Dariusz Nowak, sekretarzem dr Sara Nasiek, przedstawicielem na Long Island – dr Jolanta Sykora-Sygnarowicz, a skarbnikiem została dr Anna Pyz. Przejęła obowiązki skarbnika od dr Konopki, który pełnił je od 18 lat.

Medicus jest jedną z organizacji wchodzących w skład Rady Polonii, utworzonej przez Konsulat Generalny w Nowym Jorku. Organizację reprezentuje tam prezes dr Konopka. "Osiągnęliśmy ten sukces dzięki intensywnej i konsekwentnej pracy zarządu oraz wspierających go profesjonalistów" – stwierdził dr Konopka na walnym zebraniu, które odbyło się 10 kwietnia 2016 r. w Nowym Jorku.

Na prośbę prezesa Dariusza Konopki, walne zebranie, w którym uczestniczyło 24 lekarzy, poprowadził dr Leszek Gredysa. Prezes przedstawił roczny raport. Stwierdził, że jest ogromnie zadowolony, iż projekty, które zaplanowano na poprzednim walnym zebraniu w maju 2015 r., zostały w pełni zrealizowane. Stowarzyszeniu przywrócono aktywny statut organizacji niedochodowej (według IRS oraz Attorney General Charities Bureau NYS). "Pertraktacje z urzędami to proces długi i mozolny" – przyznał dr Konopka. Następnie przedstawił propozycję zmiany statutu i przepisów wewnętrznych stowarzyszenia, które opracował wspólnie z prawniczką Ewą Bindek.

Proces zmian i poprawek w statucie zainicjował rok temu wiceprezes dr Dariusz Nowak. Głosowanie dotyczące zmian w statucie odbędzie się drogą emailową do 30 czerwca. Informacje na ten temat zostaną umieszczone są na stronie internetowej Medicusa (www.medicussociety.org), a także będą ponownie wysyłane emailem do członków.


Walne zebranie Stowarzyszenia Medicus odbyło się 10 kwietnia 2016 r. w Nowym Jorku - Foto: ARCHIWUM MEDICUSA

Dr Konopka omówił również proces rekrutacji członków, który przeprowadzono emailowo oraz telefonicznie podczas rozmów z ponad 400 lekarzami, informując ich o internetowej bazie danych, do której mogą wpisywać adresy swoich gabinetów. Duże zaangażowanie i ofiarność w tej akcji wykazał dr Nowak, który razem ze współpracownikami przez kilka tygodni nawiązywał telefoniczny kontakt z lekarzami. Wkrótce rozpocznie się następny etap rekrutacji telefonicznej. Członkowie poparli ową strategię.

"Pragnieniem i celem stowarzyszenia – powiedział prezes dr Konopka – jest aby wszyscy polscy lekarze i dentyści przyłączyli się do Medicusa. W ten sposób chcemy stworzyć silną grupę wspierających się profesjonalistów, którzy będą służyli pacjentom i Polonii". 

Ważnym narzędziem rekrutacji jest nowa strona internetowa (http://www.medicussociety.org), która ma służyć lekarzom i pacjentom. Po zarejestrowaniu się na niej lekarze będą mogli dokonać opłat członkowskich kartą kredytową, umieścić informacje o swojej działalności oraz podłączyć swoją stronę internetową w witrynie Medicusa. Medicus będzie obecny w mediach i w ten sposób promować będzie zarejestrowanych członków. Pacjenci z łatwością będą mogli znaleźć lekarzy różnych specjalności w danej miejscowości czy stanie na stronie www.medicussociety.org. Decyzją członków obecnych na zebraniu, Medicus przystąpi do Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, do której otrzymał zaproszenie od jej prezesa prof. Marka Rudnickiego.

Dr Konopka, który w ostatnich miesiącach oprócz obowiązków prezesa pełnił również obowiązki skarbnika (na tym stanowisku zasiadał w sumie od 18 lat), na walnym zebraniu przedstawił raport finansowy za rok 2015 i 2016. Niebawem raport ten będzie dostępny dla członków na stronie internetowej.

Podczas spotkania jednogłośnie zaakceptowano zgłoszoną przez dr. Konopkę kandydaturę dr. George'a Krola na honorowego członka Medicusa. To w podziękowaniu za jego długoletnią i aktywną przynależność do Medicusa oraz wybitne osiągnięcia w neuroradiologii, których dokonał pracując w Memorial Sloan Kettering Hospital.

Przyjęto również wniosek dr Wioletty Zaleskiej, która zaproponowała rekrutację do Medicusa studentów medycyny, stomatologii i farmacji polskiego pochodzenia, którzy jako członkowie nie będą zobligowani płacić składek, ale nie będą mieć prawa do głosowania.

Następnie omówiono propozycje i plan działalności stowarzyszenia na następny rok i ustalono termin walnego zebrania w kwietniu 2017 r.

Medicus jest jedną z najstarszych organizacji polonijnych typu non-profit. Powstała w 1966 r., a jej głównym celem jest profesjonalna pomoc nowo przybyłym do USA lekarzom polskiego pochodzenia; wspieranie i promowanie lekarzy i naukowców polskiego pochodzenia; organizowanie sympozjów i konferencji medycznych w USA oraz zagranicą; sponsorowanie i udział w akcjach charytatywnych wspierających polskie organizacje w USA; organizowanie charytatywnych towarzyskich spotkań, w tym bali, koncertów; pomoc polskim pacjentom. Medicus zaprasza wszystkich lekarzy, dentystów i farmaceutów do współpracy i rejestracji na stronie: http://www.medicussociety.org Kontakt emailowy: info@medicussociety.org.

SIGNUP FOR NEWSLETTER
facebook